Tradetron strategy builder

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Need to create a strategy at tradetron with Renko for all segments

Trading Thuật toán

ID dự án: #37229786

Về dự án

Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở