Đã Đóng

Half a day S7 1200 PLC Training (Show and Tell)

8 freelancer đang chào giá trung bình RM369 cho công việc này

RM513 MYR trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
5.4
samersamy

A proposal has not yet been provided

RM100 MYR trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.8
stapler77

Ready to show my Modbus communication example for S7-1200 (TIA Protal) Relevant Skills and Experience 3 TIA Portals projects with S-1200 modbus communication. Tested on real PLC's Proposed Milestones RM333 MYR - Comp Thêm

RM333 MYR trong 40 ngày
(3 Nhận xét)
3.0
RM513 MYR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
xaainulabideen

A proposal has not yet been provided

RM101 MYR trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.4
RM320 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RM513 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cesur135

A proposal has not yet been provided

RM555 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0