Đã hoàn thành

Indonesian audio file to be transcribed (25 minutes)

Được trao cho:

atigastudio

Native here

$15 USD / giờ
(10 Đánh Giá)
2.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

hereonline

Hello Hiring Manager: I am interested in your project and would appreciate your consideration on this project.

$30 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.0