Đã hoàn thành

53 minute Indonesian transcription

Được trao cho:

atigastudio

Native here...

$5 USD / giờ
(10 Đánh Giá)
2.2