Đang Thực Hiện

Just for Kasper

Được trao cho:

Kaspou

Good, if you send me the file, I'll have it translated by Thursday 2pm

$11 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.2