Đã hoàn thành

English to German (need it today...126 words only)

Được trao cho:

kat1312

German native speaker. Can have it done in an hour. Check PM for sample. Regards, Kat

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0