Đã Đóng

English to Greek Translation

we are looking for a native Greek translator.

134 words budget 2 AUD

Need 100% human and accurate translation only. The translation should be 100% natural, good sounding and meaningful in Greek language. Google or Software works are not allowed.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hy Lạp, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 730 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #34797470