English to Hungarian -- 3

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Looking for a native Hungarian translator to translate English to Hungarian. Need high quality and accurate human translation only. Google or software works are not allowed.

The translation should be meaningful and should make sense in Hungarian, not word by word direct translation please.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Séc English (UK) Translator Biên dịch viên tiếng Hungari Biên dịch viên tiếng Slovenia

ID dự án: #37207279

Về dự án

19 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở