French Translation

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi there!

Need to be translated a few documents from English to French and French to English. It's a quite simple and easy project to make money. Will provide more info through the freelancer via chat box. Thanks

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Pháp English (US) Translator English (UK) Translator Nhập liệu

ID dự án: #36722832

Về dự án

53 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở