We need German Translator -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We have 12 documents around 43k+ words that need to be translated from English to German. Please note: The deadline max 9 days and the Budget 120$A, So if you agree with this price then please bid. Thanks!

Dịch thuật Đọc bông Biên dịch viên tiếng Đức English (UK) Translator English (US) Translator

ID dự án: #37835080

Về dự án

42 đề xuất Dự án từ xa tuần trước đang mở