Đã Đóng

Need Spanish and French translator( Long term)

Need a native Spanish and French translator for our long term project from English to Spanish and English to French. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any google or machine translation.

Budget: $10/1000 words

Deadline: Asap

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Pháp, English (US) Translator, Tiếng Pháp (Canada), English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 303 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #33738533