We need to translate our video from French to Spanish also female voice

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We have lots of short videos in French that need to translate into Spanish, after translation in SRT format we also need to voiceover the Spanish female version exactly in French videos.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Pháp Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha Voice Artist Voice Over

ID dự án: #36721527

Về dự án

25 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở