Đã Đóng

Need Urdu Translator -- 2

Job Description:

Hi, We need Urdu translator. Need to transcribe and translate some audios. . Need 100% perfect and human transcription and translation.

Kĩ năng: Dịch thuật, Chép lời, Biên dịch viên tiếng Hindi, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Urdu

Về khách hàng:
( 737 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35875471