Đã Đóng

Need a Vietnamese translator (Ongoing project)

Need to translate from English to Vietnamese. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any google or machine translation.

Words: 1300

Budget: $10

Deadline: 24 hours

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Slovenia, Tiếng Hungari, Biên dịch viên tiếng Séc, Tiếng Thái

Về khách hàng:
( 303 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #33757258