Đã Hủy

Portuguese to English - 200 words

Job Description:

I am looking for a native Portuguese to English translator to translate about 200 words from Portuguese to English. Need high quality human and accurate translation only. Google or software translations are not allowed.

Need this to be done ASAP

Kĩ năng: English (UK) Translator, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha, Dịch thuật

Về khách hàng:
( 671 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #11908745