Đang Thực Hiện

Project for Roqia

Hello Roqia

As discussed per direct contact.

Many thanks for providing me the file by tomorrow evening ( the sooner the better :) )

Kind Regards

Bart Vangampelaere

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: bart, bart vangampelaere, discussed translation, kind regards translation, translate kind regards swiss, danish email translation kind regards, kind regards translated french, kind regards translation italian, kind regards estonian, french translation kind regards, kind regards translation japanese, kind regards francais, kind regards italian, kind regards translation french

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) La Roquette-sur-Siagne, France

Mã Dự Án: #1645093

Đã trao cho:

blueskyway

ok , i am ready , thanks

$75 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
4.6