Đã Đóng

Swedish to English Translation -- 2

Hello everyone!

We are looking for a native and professional translator to translate Swedish Document into English. The texts will be provided in word documents. We are looking for an experienced translator only who can provide the best quality translations.

Google or software works are not allowed. Looking for 100% human and accurate translation only. The translations should be meaningful and flawless.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Thụy Điển, English (UK) Translator, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Phần Lan

Về khách hàng:
( 727 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #33984958