Đã Đóng

Translate the attached document from English to Spanish.

To be considered for the project you must:

- Be bilingual - English and Spanish, reading and writing

Thank you

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Lovingston, United States

ID dự án: #34403305