Đã Đóng

Translate my book (DU-EN)

Looking for someone to translate my book manually. I need to translate my book from Dutch to English language by a native speaker. The translation should be in good English.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hà Lan, English (US) Translator, Đọc bông

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) LONDON, United Kingdom

ID dự án: #33723785