Đang Thực Hiện

Translate 2 german homepages in russia language

I need someone to translate 2 homepages in russia language.

The first homepage is made up of 15 sentences.

The second homepage has much more content than the first one.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: 2 translate, translation russia, russia, language translate, temboro, content german, need russia, translate russia, translate homepage, days left german translate, translate german language, kentico language russia, german translate best regards, translation homepages, family german translate, pharmaceutical german translate, english german translate human, english german translate funny, translate language, russia translation

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Klagenfurt, Austria

Mã Dự Án: #1665425

Đã trao cho:

buddenbrooks

wie verabredet

$50 USD trong 3 ngày
(18 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

saadtechnologies

We are Saad technologies.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0