Đã Đóng

Translate Something

5 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

$22 USD / giờ
(378 Đánh Giá)
7.0
zarappa

Hi

$16 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.7
tommy345

A proposal has not yet been provided

$17 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
eepilaine

A proposal has not yet been provided

$18 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0