Đang Thực Hiện

Translation from German to French

Hello there!

I have a document in German. Need to be translated it from German to French. Please bid if you can help me. It can be a long term relationship with you. Thank you!

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Đức, English (UK) Translator, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Maryland, United States

ID dự án: #32761291