Đã Đóng

Translation of CV Spanish to English.....2

Urgent project ..

I require a professional translation from Spanish to English, there are two pages.

Thanks

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 27 nhận xét ) CHIRIRBANDAR, Bangladesh

ID dự án: #33758447