Find Jobs
Hire Freelancers

A full stack developer in mern stack^•

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I'm urgently seeking a proficient MERN Stack Developer to assist with our project. Despite not having clarified the specific features or functionalities, flexibility and adaptability are vital as the project's specifications may evolve. Skills and Experience Required: - Mastery of MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node) - Implementing and working on unknown functionalities - Excellent problem-solving ability - Adaptable to an evolving project scope Please note, the timeline for this project is ASAP. Therefore, dedication to meet tight deadlines is a must.
Mã dự án: 37783737

Về dự án

6 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 28 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
6 freelancer chào giá trung bình ₹1.117 INR cho công việc này
Avatar người dùng
I am writing to express my strong interest in the MERN Stack Developer position, as advertised. With a solid foundation in the MERN Stack - MongoDB, Express, React, and Node.js, coupled with a proven ability to implement and work on unknown functionalities, I am confident in my ability to contribute effectively to your dynamic project. My experience in web development has honed my problem-solving skills and adaptability to evolving project scopes. I have successfully navigated projects where specifications evolved over time, showcasing my ability to embrace change and deliver optimal results. As a developer committed to staying at the forefront of technology, I am excited about the opportunity to bring my expertise to your team and contribute to the success of your project.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Greetings, Luminary Dev is ready to swiftly assist you with your urgent project. As seasoned MERN Stack developers, we specialize in MongoDB, Express, React, and Node.js, ensuring robust and efficient solutions. Our expertise extends to implementing and adapting to unknown functionalities, coupled with excellent problem-solving skills. We understand the importance of meeting tight deadlines and are dedicated to delivering high-quality results promptly. Please find our portfolio here: https://www.freelancer.com/u/Luminary15?sb=t Let's collaborate to bring your project to fruition swiftly and effectively. Best regards, Luminary Dev
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
India, India
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 9 10, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.