API System Design In unity 3d

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

We need API System Design In unity 3d

Unity 3D Lập trình C# Phát triển game Android Mobile App Development

ID dự án: #30914174

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

Digistation

Hi so you looking for we can help you for that - Firebase Database - Login Facebook and Gmail - Saving user data to firebase - Mission System - Achievement System - Notification system with firebase - Multiplayer For Thêm

$350 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0