Đã Đóng

[Unity] "Video Edtor" Developing

1. Video format Converting (mov -> mp4 etc...)

2. Image format Converting (heic -> jpg, png etc...)

3. Image Croping

4. Video Split, trim, append layer

5. Video Timeline Layer

6. Video/Image Compress

Unity - C#

Kĩ năng: Unity 3D, Biên tập video, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Dajeon, Korea, Republic of

ID dự án: #33765634