Đã Đóng

Looking for a ready made Checkers app with hard AI mode

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹100 cho công việc này

owlfee

hi i can help u with ur game checkers. i can make a hard mode logic for u but only hard ai mode ?

₹100 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0