Đã Hủy

Urgent: Relational Algebra

I need help finishing up this assignment. Need this done within an hour. Can't pay more than $15 for this.

Kỹ năng:

Xem thêm: relational algebra creator, relational, relational algebra, algebra 1, finishing, urgent help, urgent within, urgent need, hour pay, urgent hour

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Sacramento, India

Mã Dự Án: #55120