Đã Đóng

asp.net and vb.net coder

i have the small project. please bid if you are expert

Kĩ năng: VB.NET, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, .NET

Về khách hàng:
( 636 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34636413