Đã Đóng

Desktop application - VB.NET

Job Description:

I need the Desktop application - VB.NET . Details will be discussed.

Kĩ năng: VB.NET, .NET, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, ASP.NET

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35392466