Đang Thực Hiện

vb.net and c# coder needed

i need the vb.net and c# coder needed for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: VB.NET, Lập trình C#, .NET, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Về khách hàng:
( 566 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32663211