Đã Hủy

sqlite databse showing the issue string is not recognized as a valid Date Time

I had software in which my database are showing error "string is not recognized as a valid Date Time" any one help me to solve this issue this is a very small task

Kỹ năng: SQLite, VB.NET

Xem thêm: countdown date time javascript, aspnet server date time, electric date time stamp, extjs date time validation, date time script, sms pdu date time

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Tangerang, Indonesia

Mã Dự Án: #13795785

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹3333 cho công việc này

kkdinesh0270

I can fix this issue

₹3333 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2