Đã Đóng

Viết bài tập Verilog

Viết Inverse kinematics chạy trên FPGA của Xilinx

Kĩ năng: Verilog / VHDL, Kĩ thuật điện, FPGA, Kĩ thuật, Điện tử

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hsinchu, Taiwan

ID dự án: #28369702