Đã hoàn thành

Put subtitles on a short film

Dự án này đã kết thúc thành công bởi loopcut với giá $100 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We have a 16 minute recording of a clinical therapy session, and a transcript of that session. We would like you to use the transcript to put subtitles on the recording. The recording is in mp4 format, and is 1.5 GB in size. You can download it from our Dropbox. If the work is good (and the price is right) there are 3-4 more recordings that also need subtitles (these are 23, 24, 25 and 26 minutes long, and a mixture of mov and mp4 formats).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online