Đã Đóng

Drone Photos

Job Description:

I am looking for a photographer to take photos and create a video for a property

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Nhiếp ảnh, After Effects, Drone Photography, Máy bay không người lái, Research Drone Footages, Video Tours, Đăng tải video, YouTube Video Editing

Địa điểm: Heraklion, Greece

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) LIC, United States

ID dự án: #35904060