Đang Thực Hiện

Instagram Video

I want to create a short video (with music) out of a compilation of photos documenting a life changing event.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Sản xuất video, Kỹ thuật Video, After Effects

About the Client:
( 0 nhận xét ) Coronado, United States

ID dự án: #32740549

Được trao cho:

(40 Đánh Giá)
6.6

50 freelancer chào giá trung bình $30/giờ cho công việc này

(278 Nhận xét)
8.2
(330 Nhận xét)
8.3
(272 Nhận xét)
7.7
(52 Nhận xét)
7.3
(219 Nhận xét)
7.3
(245 Nhận xét)
7.2
(204 Nhận xét)
7.2
(160 Nhận xét)
6.9
(80 Nhận xét)
7.0
(102 Nhận xét)
7.1
(50 Nhận xét)
7.0
(31 Nhận xét)
7.2
(63 Nhận xét)
6.8
(77 Nhận xét)
7.0
(65 Nhận xét)
6.9
(206 Nhận xét)
6.4
(110 Nhận xét)
6.5
(23 Nhận xét)
6.5
(48 Nhận xét)
6.5
(81 Nhận xét)
6.0