Need video editing -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Personal video editing needed for a 1-minute video. The project requires everything from trimming and cutting to adding text and graphics, and color correction and grading. Ideal skills and experience for this job include proficiency in video editing software and experience with personal video editing projects.

Biên tập video Sản xuất video Dịch vụ video After Effects Adobe Premiere Pro

ID dự án: #36667133

Về dự án

26 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở