Đã Đóng

Professional Video Editor

We are looking for video editors to edit different type of videos. Looking for professionals.

Longtime work, Bid only professionals.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Sản xuất video, After Effects, Kỹ thuật Video

Về khách hàng:
( 729 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #34820176