Đã Đóng

Video Editing/Making -- 3

Job Description:

Hello, we want professional Video creator to create video using stock footage and audio

Deliver: High quality MP4

Looking for longtime partner.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Sản xuất video, After Effects, Kỹ thuật Video

Về khách hàng:
( 743 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #36278455