Đã Đóng

Video editor

Job Description:

YouTube video editor, YouTube video graphics

Kĩ năng: Biên tập video, Sản xuất video, YouTube, Kỹ thuật Video, Photoshop

Địa điểm: Deoghar, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Patna, India

ID dự án: #35824852