Đã Đóng

Video Editor for social media

67 freelancer chào giá trung bình$952 cho công việc này

(327 Nhận xét)
8.2
(278 Nhận xét)
8.2
(141 Nhận xét)
8.0
(134 Nhận xét)
7.8
(293 Nhận xét)
7.7
(270 Nhận xét)
7.7
(139 Nhận xét)
7.5
(32 Nhận xét)
7.3
(205 Nhận xét)
7.7
(216 Nhận xét)
7.3
(76 Nhận xét)
7.0
(237 Nhận xét)
7.2
(124 Nhận xét)
7.2
(31 Nhận xét)
7.2
(94 Nhận xét)
6.9
(76 Nhận xét)
7.0
(50 Nhận xét)
7.0
(50 Nhận xét)
7.2
(150 Nhận xét)
6.8
(97 Nhận xét)
7.0