Đã Đóng

Pipestem Spa and Event Center Promo

Need 2 commercials, shot on location at Pipestem Spa in Southern WV. Planning on multiple days of shooting.

Kĩ năng: Sản xuất video, 2D Animation Explainer Video, video 360 độ, Animated Video Development, Cinematography, Explainer Videos, Film Production, Filmmaking, Local Job, Music Video, Social Video Marketing, Unboxing Videos, Video Ads, Chiếu video, Video Conferencing, Biên tập video, Video Game Coaching, Video Hardware, Video Post-editing, Video Processing, Dịch vụ video, Video Streaming, Video Tours, Đăng tải video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Pipestem, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Fayetteville, United States

ID dự án: #33974993

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

(28 Nhận xét)
5.5