Đã Đóng

Video project

We are looking to do a video covering our brand work for a company based in Vienna.

Kĩ năng: Dịch vụ video, Biên tập video, Sản xuất video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Vienna, Austria

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Madrid, Spain

ID dự án: #34023573