Đã Đóng

YouTube and social media video production

Looking for a videographer experienced in creating YouTube content for a new YouTube channel. Envision a medium term relationship to establish an active social media presence. Need on site videography, indoors and outdoors, as well as post production to create a ready to publish video.

Kĩ năng: Dịch vụ video, YouTube, Kỹ thuật Video, Sản xuất video, Biên tập video

Địa điểm: Manassas, United States

Xem nhiều hơn: viral social media video seeding, social media video, video production looking for editor, video production looking for videomaker, design social media logo production company, youtube social media marketing strategy, add subtitles to social media video, social media video examples, social media video marketing, best social media video editor, social media video maker, best social media video maker, free social media video maker, social media video statistics, youtube social media video, social media video best practices, social media video production company, social media video production companies, social media video production services, social media video production

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nokesville, United States

ID dự án: #29829013

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

(78 Nhận xét)
7.1