Đã Đóng

Take some Photos

2 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
darlingtonkofi

I'm Kofi Darlington, a 25-year old freelance research interviewer based at Abrepo Junction, a suburb of Bantama in Kumasi. I have four years expertise in data collection via diverse research methodologies, of which my Thêm

$555 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0