Videographer

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a talented Videographer to professionally capture an event taking place indoors.

location: Riyadh Saudi Arabia

Event Duration: 3 hours

Budget: SR150 per day (Budget is fixed)

Total Days: 4 days every month.

important requirement: you must have a minimum of 4 cameras with tripods.

Kỹ thuật Video Biên tập video Sản xuất video Dịch vụ video Adobe Lightroom Adobe Premiere Pro Cinematography Local Job Video Processing Đăng tải video

ID dự án: #36684451

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Riyadh, Saudi Arabia