Videographer for Jr High basketball game

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like a highlight video.

Kỹ thuật Video Biên tập video Nhiếp ảnh Filmmaking

ID dự án: #37470486

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Houston, United States