Đã hoàn thành

input/key a file schedule on a new software platform

Đã trao cho:

$80 USD trong 2 ngày
(78 Đánh Giá)
6.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

$70 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.5
$50 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
1.3
$35 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0