Đã Đóng

Virtual Reality Kick-Boxing

We are seeking a programmer to write a virtual reality program which allows the user to kick box imaginary opponents.

Kỹ năng:

Xem thêm: virtual kick box, Virtual, virtual reality, virtual a, reality, boxing, virtual box, allows, program write, virtual programmer, virtual program, programmer write, imaginary

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malibu, United States

Mã Dự Án: #33020