Đang Thực Hiện

136953 Bakery Scheduling

Very simple task for an experienced programmer. I just lack the skill to proceed with it myself. Please contact for further details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: bakery, simple scheduling, visual basic scheduling

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1883127